Dla farmaceutówRealizacja recept na leki recepturowe

15.03.2013

www.prawo.farmacja.pl

Realizacja recept na leki recepturowe

 
Każda recepta na refundowany lek recepturowy musi zostać właściwie zrealizowana także pod względem administracyjnym, gdyż niedokładna realizacja może skutkować karami finansowymi ze strony NFZ.
 
 
Po ostatnich kontrolach prowadzonych przez Mazowiecki Oddział NFZ (luty 2013r.) apteki płacą kary np. za niezgodność daty wydania leku recepturowego przekazanej w zestawieniu elektronicznym do NFZ z rzeczywistą datą wydania. Jedna z aptek zapłaciła po około 50 zł od każdej takiej recepty, gdyż niepotrzebnie dodatkowo zamieszczała na rewersie daty wydania leku, które nie zgadzały się z tymi przekazywanymi do NFZ.
Proszę dokładnie zastosować się do obowiązujących przepisów, które w opisany sposób regulują realizację recept na refundowane leki recepturowe.
 
PODSUMOWANIE:
 
A - Recepta na lek recepturowy musi posiadać na rewersie:
1 – nadany numer;
2 – datę i czas przyjęcia do realizacji oraz podpis i pieczęć osoby przyjmującej;
3 – datę i czas sporządzenia leku oraz podpis i pieczęć osoby wykonującej;
4 – opis ewentualnych zmian w składzie oraz podpis i pieczęć osoby wykonującej receptę;
5 – NIE ma konieczności nanoszenia na receptę daty i godziny wydania leku, co było wykorzystywane przez NFZ do wskazywania na niezgodność tych danych z datą i godziną przekazaną w danych elektronicznych.
 
B - Dane przekazywane do NFZtu muszą zawierać:
1 – datę i godzinę realizacji recepty;
2 – datę i godzinę wydania leku;
 
C – Apteka musi prowadzić ewidencję sporządzanych w aptece leków recepturowych, a w niej:
1 - datę i czas przyjęcia recepty do realizacji;
2 - datę i czas sporządzenia leku recepturowego do 48 godzin lub do 4 na cito;
3 - numer kontrolny recepty;
4 - imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej.
 
D – najwłaściwszy sposób realizacji recepty na lek recepturowy pod względem farmaceutycznym i księgowym jednocześnie to:
1 – przyjęcie recepty do realizacji i wydanie pacjentowi fiskalnego paragonu – Zaliczki na lek recepturowy – zawierający tylko ryczałtową opłatę pacjenta bez żadnych dodatkowych elementów;
2 – wykonanie leku i wydanie go pacjentowi z jednoczesnym wydrukiem paragonu fiskalnego z odpłatnością pacjenta 0 zł ale zawierającego wszystkie pozostałe elementy leku recepturowego do refundacji
 
 
SZCZEGÓŁY i UWAGI:
 
Rozporządzenie w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych:
§ 2. 2. Osoba realizująca receptę jest obowiązana przed wydaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego ponadto do:
2) umieszczenia na recepcie, na której przepisano lek recepturowy:
a) numeru bieżącego leku recepturowego,
b) adnotacji o dacie i czasie przyjęcia recepty do realizacji,
c) swojego podpisu i pieczątki
!!! Proszę zwrócić uwagę, że w/w dane należy zgodnie z rozporządzeniem zamieścić „przed wydaniem” , a więc apteka może sobie dowolnie zorganizować system realizacji recept na leki recepturowe. Natomiast przy realizacji recept na leki recepturowe już każdy musi mieć swoją pieczątkę, nie może to być tylko wydruk na recepcie.
§ 3 1. Osoba sporządzająca lek recepturowy:
3) dokonuje korekty składu leku recepturowego, jeżeli podany na recepcie skład może tworzyć niezgodność chemiczną lub fizyczną, mogącą zmienić działanie leku lub jego wygląd, przez: …
4) zmniejsza ilość surowca farmaceutycznego w składzie leku recepturowego do wielkości określonej przez dawkę maksymalną, jeżeli: …
5) umieszcza na recepcie lekarskiej adnotacje o dacie i czasie sporządzenia leku recepturowego oraz składa swój podpis i pieczątkę.
3. Osoba sporządzająca lek recepturowy może dokonywać zmian innych niż wymienione w ust. 1 pkt 3 i 4 jedynie po porozumieniu się z osobą, która receptę wystawiła.
4. Osoba sporządzająca lek recepturowy odnotowuje na odwrocie recepty dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 i ust. 3, oraz umieszcza swój podpis i pieczątkę.
(Proszę sobie przypomnieć całe rozporządzenie, w którym zawarto wiele innych ważnych szczegółów dotyczących leku recepturowego, gdyż niniejszy opis zawiera tylko wymagania administracyjne realizacji recepty: http://prawo.farmacja.pl/wpisy2-act-more-id-25.html)
 
Rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
§ 2. 1. Zakres gromadzonych przez apteki i przekazywanych oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu informacji zawierających dane o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikające ze zrealizowanych recept wystawionych przez osobę uprawnioną, określony dla każdego wydanego opakowania lub części opakowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, obejmuje:
3) datę i godzinę realizacji recepty;
5) datę i godzinę wydania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego - jeżeli jest inna niż data, o której mowa w pkt 3;
!!! Proszę zwrócić uwagę, że data realizacji recepty to powinna być data zakończenia realizowania recepty na wykonanie leku recepturowego, co kończy się jego wydaniem. Tak więc data ta może być taka sama jak data wydania leku, gdyż realizacja recepty kończy się właśnie wydaniem leku. W aptekach czasami nie zawsze zgadza się wprowadzona do zestawienia elektronicznego data i czas wydania leku z rzeczywistym jego wydaniem. Apteki czasami wprowadzają receptę do systemu i drukują paragon fiskalny za lek recepturowy, a faktyczne wydanie leku odbywa się później. Przy takim postępowaniu NFZ może zakwestionować niezgodność daty wydania przekazanej elektronicznie z faktyczną.
!!! Choć nie ma to dla nikogo żadnego znaczenia, to niestety bywa wykorzystywane przez NFZty do ściągania pieniędzy z aptek za nierzetelne oddawanie danych.
!!! DLATEGO NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ, by tak ustawić u siebie system realizacji recept, by NFZ nie miał czego się przyczepić, czyli by daty i godziny realizacji, wykonania i wydania leku były zgodne z rzeczywistymi, a przynajmniej logicznie ułożone i niemożliwe do kwestionowania przez NFZ.
!!! Tu kary płacą apteki, które niepotrzebnie dodatkowo nanoszą na recepty daty wydania leku z apteki różne od tych w zestawieniu elektronicznym.
 
Rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.
§ 9. 1. Apteka musi prowadzić ewidencję sporządzanych w aptece leków recepturowych, leków aptecznych i produktów leczniczych homeopatycznych.
2. Ewidencja sporządzanych w aptece leków recepturowych zawiera:
1) datę i czas przyjęcia recepty do realizacji;
2) datę i czas sporządzenia leku recepturowego;
3) numer kontrolny recepty;
4) imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej.
5. Ewidencja, o której mowa w ust. 2 i 3, może być prowadzona w formie elektronicznej.
(Proszę sobie przypomnieć całe rozporządzenie, w którym zawarto wiele innych ważnych szczegółów dotyczących leku recepturowego, np. opis etykiety aptecznej w § 7 , gdyż niniejszy opis zawiera tylko wymagania administracyjne realizacji recepty: http://prawo.farmacja.pl/wpisy2-act-more-id-26.html)
!!! Proszę zwrócić uwagę na fakt, że najlepiej by było nie prowadzić w recepturze papierowej ewidencji, gdyż wtedy ewidencja elektroniczna byłaby jedyną obowiązującą i nie można by dowodzić ewentualnych niezgodności w czasie, jednak jak to zrobić elektronicznie, gdy musi być „podpis osoby sporządzającej” ? Może uznać za podpis imię i nazwisko wnoszone przez komputer przy wchodzeniu własnym hasłem lub wpisywane z klawiatury? Jak zwykle ustawodawca nie przemyślał tego co zapisuje.
 
Prawo farmaceutyczne:
Art. 86. 1. Apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą w szczególności usługi farmaceutyczne, o których mowa w ust. 2.
2. Nazwa apteka zastrzeżona jest wyłącznie dla miejsca świadczenia usług farmaceutycznych obejmujących:
2) sporządzanie leków recepturowych, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od złożenia recepty przez pacjenta, a w przypadku recepty na lek recepturowy zawierający środki odurzające lub oznaczonej „wydać natychmiast” - w ciągu 4 godzin; 
!!! Proszę zwrócić uwagę, że okres pomiędzy datą i godziną przyjęcia i wykonania leku recepturowego nie może być dłuższy niż 48 godzin, gdyż NFZ może taką refundację odrzucić.
Art. 91. 1. Technik farmaceutyczny, posiadający dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, może wykonywać w aptece czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie:
2) substancje odurzające,
3) substancje psychotropowe grupy I-P oraz II-P
- określone w odrębnych przepisach.
!!! Choć system elektroniczny nie wychwyci kto realizował receptę, gdyż takie dane nie są oddawane, to proszę pamiętać, że recepty realizowane przez nieuprawnione osoby mogą być przez NFZ w czasie kontroli odrzucane z refundacji.
 
Rozporządzenie w sprawie recept lekarskich:
§ 6. 1. Dane dotyczące przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych obejmują:
4) ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, a w przypadku leku recepturowego - jego skład lub nazwę mieszaniny składników, która jest używana zwyczajowo w praktyce farmaceutycznej,
5) sposób dawkowania w przypadku przepisania: c) leku recepturowego zawierającego w swoim składzie środek odurzający, substancję psychotropową w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii lub substancję zaliczoną do wykazu A substancji bardzo silnie działających określoną w Farmakopei Polskiej;
 
dr farm. Stanisław Piechula
Mikołów 2013-03-06
 
plik do wydruku w załączeniu
 
« powrót


BIP ZOIA

ul. Bol. Śmiałego 4, 70-350 Szczecin
tel./fax 91 484-31-45, tel. 91 82 99 818
e-mail: biuro@zoia.szczecin.pl

Copyright 2013 ZOIA|design by input.pl|engine by input.pl